Saturday, August 16, 2008

SHRI VENKATESHWARA SUPRABHATAMSree Venkateshwara SuprabhatamKaosalya supraja rama purva-sandya prava-rtate

Uttishta nara-shardula karta-vyam daiva-mahni-kam - 1

Uttishto-ttishta govinda uttishta garudad-vaja

Utishta kamala-kanta trailok-yam mangalam kuru - 2

Matasa-masta-jagatam madhu-kaita-bhare

Vaksho-viharini mano-hara divya-murte

Sree-swamini shrita-jana priya-dana-shile

Sree venka-tesha daeite tava supra-bhatam - 3

Tava supra-bhata mara-vinda-lochane

Bhavatu prasanna mukha chandra-mandale

Vidhi shanka-rendra vani-tabhi rarchite

Vrusha-shaila-nadha daeite daya-nidhe - 4

Atryadi sapta-rushaya samu-pasya sandhya

Aakasha-sindhu kamalani mano-harani

Aadaya pada-yuga marcha-eitum prasannah

Sheshadri sheka-ravibho tava supra-bhatam - 5

Panchana nabjabhava shanmukha vasa-vadhya

Traivikra-madi charitam vibudhah suvanti

Bhasha-patih pathati vasara-shudhi-marat

Bhasha-patih shekhara-vibho tava supra-bhatam - 6

Esha-tprapulla sara-siru-hanari-kela

Poogadru-madi-sumano-hara palikanam

Aayati manda-manilah saha divya-gandhaih

Sheshadri-shekhara-vibho tava supra-bhatam - 7

Unmilya netra-yuga muttama panjarasdhah

Patra-vashishta kadali-phala paya-sani

Bhuktva salila madha keli-shukah pathanti

Sheshadri-shekhara-vibho tava supra-bhatam - 8
Tantree prakarsha madhu-rasvanaya vipanchya

Gaya tyananta-charitam tava narado pi

Bhasha samagra masak-rutkara-charu-lamyam

Sheshadri-shekhara-vibho tava supra-bhatam - 9

Bhrunga-vashi cha makaranda-rasanu-vidha

Jankara-geeta ninadaih saha seva-naya

Niryatyu-panta sarasee-kamalo-darebhyah

Sheshadri-shekhara-vibho tava supra-bhatam - 10

Yesha-ganena vara-dadhni vimadhya-mane

Ghosha-layeshu dadhi-mindhana teevra ghoshah

Roshat-kalim vida-dhate kaku-bhashcha kunbhah

Sheshadri-shekhara-vibho tava supra-bhatam - 11

Padme shamitra-shara-patra-gatali-vargah

Hartum shriyam kuvala-yasya nijanga-lakshmya

Bheree-ninada-miva bibhrati teevra-nadam

Sheshadri-shekhara-vibho tava supra-bhatam - 12

Sree-manna-bhishta varada-khila loka-bandho

Sree sree-nivasa jaga-deka dayaika sindho

Sree devata gruha bhujantara divya-murte

Sree venkata-chalapate tava supra-bhatam - 13

Sree swami-pushka-rinika plava nirma-langah

Shreyo-rdhino hara-virinchi sananda-nadyah

Dvare vasanti vara-vetra hatotta-mangah

Sree venkata-chalapate tava supra-bhatam - 14

Sree shesha-shaila garuda-chala venkatadri

Narayanadri vrusha-bhadri vrushadri-mukhyam

Aakhyam tvadeeya-vasate ranisham vadanti

Sree venkata-chalapate tava supra-bhatam - 15

Seva-parah shiva-suresha krushanu-dharma

Raksombu-nadha pava-mana dhanadhi-nadhah

Badhanjali pravila-sannija shirsha deshah

Sree venkata-chalapate tava supra-bhatam - 16

Dhatishu te vihaga-raja mrugadhi-raja

Nagadhi-raja gaja-raja hayadhi-rajah

Svasva-dhikara mahi-madika mardha-yante

Sree venkata-chalapate tava supra-bhatam - 17

Suryendu bhaoma budha-vakpati kavya-saori

Svarbhanu ketu divisha tparishat-pradhanah

Tvadha sada-sachara-mavadhi dasa-dasah

Sree venkata-chalapate tava supra-bhatam - 18

Tvatpada-dhuli bharita-spuritotta-mangah

Svarga-pavarga nira-peksha nijanta-rangah

Kalpa-gama-kalana ya-kulatam labhamte

Sree venkata-chalapate tava supra-bhatam - 19

Tvadgo-puragra shikharani nireeksha-manah

Svarga-pavarga padaveem paramam shrayantah

Martya manushya-bhuvane mati-mashra-yante

Sree venkata-chalapate tava supra-bhatam - 20

Sree bhumi-nayaka dayadi-guna-mrutabdhe

Devadi-deva jagadeka sharanya-murte

Sree-manna-nanta garu-dadibhi rarchi-tamghre

Sree venkata-chalapate tava supra-bhatam - 21

Sree padma-nabha puru-shottama vasu-deva

Vaikuntha madhava janardana chakra-pane

Sree-vatsa chihna sharana-gata pari-jata

Sree venkata-chalapate tava supra-bhatam - 22

Kandarpa-darpa-hara sundara divya-murte

Kanta kuchamburuha kutma-lalola drushte

Kalyana nirmala guna-kara divya-keerte

Sree venkata-chalapate tava supra-bhatam - 23

Mina-krute kamata kola nrusinha varnin

Svamin para-shvadha tapo-dhana rama-chandra

Sheshansha rama yadu-nanduna kalki-rupa

Sree venkata-chalapate tava supra-bhatam - 24

Ylala-vanga ghana-sara sugandhi teerdham

Divyam viyatsa-riti hemagha-teshu purnam

Dhrutva dyavaidika shikha-manayah prahrushtah

Tishtanti venkatapate tava supra-bhatam - 25

Bhasvanu-deti vika-chani saroru-hani

Sampura-yanti ninadaih kakubho vihangah

Sree-vaishnava satata mardhita mangalaste

Dhamashra-yanti tava venkata supra-bhatam - 26

Bramha-daya sura-vara sama-harsha-yaste

Santa-sanandana mukha-styadha yogi-varyah

Dhamantike tava hi mangala-vastu-hastah

Sree venkata-chalapate tava supra-bhatam - 27

br> Lakshmi-nivasa nira-vadya gunaika-sindho

Sansara sagara samuttara-naika-seto

Vedanta vedya nija-vaibhava bhakta-bhogya

Sree venkata-chalapate tava supra-bhatam - 28

Etdham vrusha-chala-pate riha supra-bhatam

Ye manavah prati-dinam pati-tum pravruttah

Tesham prabhata samaye smruti-ranga-bhajam

Pragynam parardha sulabham paramam prasute - 29

No comments: